Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (travanj, 2013.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

N A T J E Č A J

 

Raspisuje se Natječaj za izbore u zvanja nastavnika (i na odgovarajuća radna mjesta) i suradnika Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu:

 

1.

jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač (ponovni izbor) i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu telekomunikacije i informatika

2.

dva nastavnika u nastavno zvanje viši predavač (ponovni izbor) i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području humanističkih  znanosti, za polje filologija, za granu anglistika

3.

jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač ili predavač (ponovni izbor) i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektroenergetika

4.

jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač ili predavač (ponovni izbor) i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika,  za granu telekomunikacije i informatika

5.

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač (ponovni izbor) u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo

6.

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika

7.

jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, na odgovarajuće radno mjesto predavač, na neodređeno vrijeme, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu ekonomika poduzetništva

8

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač (ponovni izbor), u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu opće strojarstvo (konstrukcije)

 

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09 i 63/11) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik domovnice, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.