Odjel

Ustroj sustava za osiguravanje kvalitete na odjelu

Ustroj sustava za osiguravanje kvalitete na odjelu

Tijela sustava za osiguravanje kvalitete (SOK) na Odjelu su:

 1. Uprava Odjela
 2. zamjenik pročelnika za osiguranje kvalitete,
 3. Odbor za unaprjeđenje kvalitete,
 4. povjerenici za provedbu strateških ciljeva i akcijskih  zadataka,
 5. Povjerenstvo za unutarnju periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete,
 6. Ured za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima,
 7. Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju,
 8. Ured za transfer tehnologija,
 9. Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih.

 

Dokumenti SOK-a

Sve aktivnosti vezane za ukupnu djelatnost Odjela i funkcioniranje Sustava za kvalitetu (SOK) temelje se na dokumentima:

 • Strategija razvitka Odjela za razdoblje 2021.-2026. godine
 • Akcijski plan (AP20xx) za tekuću kalendarsku godinu s definiranim rokovima i nositeljima aktivnosti,
 • Realizacija akcijskog plana (RAP20xx) za prethodnu godinu s opisom ostvarenih aktivnosti i zadataka,
 • Godišnji plan rada Odbora za kvalitetu na Sveučilišnom odjelu za stručne studije,
 • Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Odjela,
 • Priručnik osiguravanja kvalitete Odjela,
 • Politika kvalitete Odjela,
 • Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Odjela
 • Priručnik o ishodima učenja


Navedeni dokumenti objavljeni su na mrežnim stranicama Odjela na link-u „Sustava za kvalitetu“ i redovito se obnavljaju za svaku kalendarsku godinu.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskih programa općenito se izvodi na četiri razine, a temelji se na „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom visokoobrazovnom prostoru (ESG standardi).

Na prvoj razini studenti se anonimnim anketama što ih je predložio Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu izjašnjavaju o različitim aspektima studija:

Na drugoj razini na sastancima odsjeka i zavoda Odjela analizira se provođenje Akcijskih planova koji sadržavaju zadatke vezane za unaprjeđenje kvalitete studiranja, kao što su:

 • analiza pohađanja nastave i aktivnosti studenata u nastavi,
 • stanje postojeće opreme i potrebe za novom opremom i odgovarajućom literaturom,
 • uspješnost savladavanja gradiva (uspjeh studenata na kolokvijima i ispitima),
 • osvrt na usklađivanje kolegija na studiju,
 • eventualne promjene u sadržaju predmeta, načinu izvođenja i provjeri znanja polaznika,

Treća razina je evaluacija nastave koja se detaljnije propisuje Pravilnicima Sveučilišta u Splitu. Pravilnici ujedno propisuju i načine evaluacije za gornje dvije razine. Jednom godišnje izrađuje se Analiza uspješnosti studiranja čime se izvješćuje Senat Sveučilišta u Splitu o sažetim ocjenama kvalitete studijskih programa, te prijedlozi aktivnosti za sljedeću akademsku godinu, na način i u obliku kako to propiše Senat.

Na četvrtoj razini prati se uspješnost zapošljavanja polaznika koji su završili studij, njihovo napredovanje u struci i njihove sugestije temeljem stečenog radnog iskustva. Također se razmatraju iskustva nastavnika sa srodnih studija matičnog i drugih Sveučilišta i proučavaju moguće preporuke udruženja/agencija u europskom sustavu visokog obrazovanja.