Novosti

Turnitin - software za provjeru autentičnosti radova

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je software za provjeru autentičnosti - Turnitin.

Licence omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama definiranim na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Korisničke upute nalaze se na linku, kao i sve informacije i tehnička podrška:

https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/antiplagijati/srce_korisnicke_upute_turnitin_20191212.pdf