Novosti

Raspisuje se Natječaj za izbore u zvanja i na odgovarajuće radno mjesto

21.06.2017.

Kategorija:

Arhiva

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

 

1.      jednog nastavnika u suradničko naslovno zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu trgovina i turizam;

2.      jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika;

3.      dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo.

Točke 1, 2 i 3

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

II za radno mjesto:

4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, za znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

a) Pristupnici pod točkom 4. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

-          magistar inženjer elektrotehnike ili stručni specijalist inženjer elektrotehnike – 7. razina obrazovanja,

-          poznavanje teoretskih  i praktičnih znanja iz područja električnih strojeva koja obuhvaćaju:

transformatore, sinkrone motore i generatore, asinkrone motore i generatore te istosmjerne motore,

-          poznavanje rada sustava za automatizaciju i upravljanje električnim postrojenjima,

-          pristupnik treba znati izvesti odgovarajuća mjerenja na električnim strojevima, analitički obraditi i prezentirati rezultate mjerenja,

-          minimalno tri godine radnog iskustva na navedenim poslovima,

-          neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni

             postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaze o ispunjavanju ostalih traženih uvjeta.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se  provjera primjene znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti navedenoj provjeri i razgovoru za posao, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

                                                                                          

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

Ciljevi