Novosti

Raspisuje se Natječaj

31.08.2016.

Kategorija:

Službeno

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbore u zvanja (i na odgovarajuća radna mjesta)

1. jednog nastavnika u suradničkom nastavnom zvanju asistenta i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu poduzetništvo na određeno vrijeme (50% punog radnog vremena);

2. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

3. jednog nastavnika u nastavnom zvanju profesor visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području humanističkih znanosti, za polje filologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

4. jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu arhitektura računalnih sustava na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

5. jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

6. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

7. jednog nastavnika u nastavnom zvanju profesor visoke škole u trajnom zvanju i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo u punom radnom vremenu;

8. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu telekomunikacije i informatika u punom radnom vremenu;

9. dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu opće strojarstvo (konstrukcije);

10. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za umjetničko područje, za polje dizajn, za granu industrijski dizajn i dizajn proizvoda;

11. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje politologija, za granu međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost;

12. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu programsko inženjerstvo;

13. jednog suradnika u suradničkom naslovnom zvanju asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, za granu trgovačko pravo i pravo društava.

 

Točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

 

II. Raspisuje se natječaj za radno mjesto

 

14.   jednog izvršitelja (m/ž) na položaj II. vrste – voditelj (šef) odsjeka, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta.

 

Pristupnici pod točkom 14. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili sveučilišni diplomski studij računarstva

- napredno poznavanje CMS sustava Joomla i Drupal

- napredno poznavanje PHP-a, CSS-a, HTML-a

- napredno poznavanje sustava Moodle

- izrada rasporeda nastave

- poznavanje rada i konfiguracije Linux poslužitelja

- poznavanje rada i konfiguracije aktivne mrežne opreme

- napredno poznavanje GIMP/Photoshop programa za uređivanje slika

- napredno poznavanje Microsoft Windows operativnog sustava i paketa Microsoft Office

- napredno poznavanje programa za izradu rasporeda (npr. aSc, Open Course Timetabler)

- servisiranje računala i računalne opreme

- napredno korištenje DSLR fotoaparata

- iskustvo u dizajniranju letaka i plakata

- najmanje godina dana radnog iskustva u struci

- poznavanje engleskog jezika

 

Točka 14.

 

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaze o ispunjavanju ostalih traženih uvjeta.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilištu u Splitu, Podružnici –Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu, Kopilica 5/II kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

                                                             Sveučilište u Splitu,                                                                                                                                             

                                                             Podružnica – Sveučilišni odjel za stručne studije

Ciljevi