Novosti

Natječaj za radno mjesto (travanj 2021.)

23.04.2021.

Kategorija:

Natječaji

Klasa: Klasa: 112-01/21-01

Urbroj: 2181-193-02-6/21-41

Split, 21. 04. 2021.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

I za radno mjesto

 

1.       ADMINISTRATOR ZA RAD NA PROJEKTU  (m/ž)  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena) do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

 

Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS pravnog smjera,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

 

Opis radnog mjesta

 • održava komunikaciju s administrativnom osobljem Sveučilišta u Splitu i projektnim partnerima vezanim uz administrativne aktivnosti projekta,
 • pomaže u pripremi aktivnosti u projektu pred provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova,
 • održava evidenciju o izvršenju projektnih aktivnosti,
 • prikuplja i arhivira projektnu dokumentaciju,
 • priprema redovne projektne izvještaje te administrira provedbu projektnih aktivnosti,
 • pomaže pri organizaciji događaja u sklopu projekta i provedbi aktivnosti informiranja (npr. priprema sažetaka projektnih aktivnosti u svrhu objave na Internetu i medijima, evidencija svih objava o projektu i sl.),
 • sudjeluje u organizaciji sastanaka i vođenju zapisnika,
 • sudjeluje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih.

 

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana oddana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.