Novosti

Natječaj za radno mjesto

20.12.2023.

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Klasa: 112-07/23-01/01

Urbroj: 2181-193-111-80

Split, 20. 11. 2023.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

I za radno mjesto

 

 1.  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (u svrhu zamjenskog zapošljavanja do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice)

 

 

Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • 7. razina obrazovanja ili više,
 • Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

 

Opis radnog mjesta:

 

 • pomaže voditelju kolegija u i evidencijama o studentima,
 • sudjeluje u pripremi dijela nastave pod neposrednim stručnim nadzorom nastavnika u skladu s nastavnim planom i programom 
 • predlaže inovacije u  izvođenju nastave
 • objavljuje svoje radove u stručnim i/ili znanstvenim publikacijama
 • uključuje se u rad stručnih i/ili znanstvenih skupova iz svog polja
 • sudjeluje u poslovima i radu povjerenstva na Odjelu
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri nositelj kolegija, pročelnik  i Stručno vijeće.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: protokol@oss.unist.hr. u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranicama Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

Ciljevi