Novosti

Natječaj za odgovarajuće radno mjesto

09.12.2016.

Kategorija:

Natječaji

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Podružnica - Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

 

N A T J E Č A J

 

I  za radno mjesto arhivar na određeno vrijeme: 

1.      za jednog izvršitelja (m/ž) za radno mjesto arhivar na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

      Pristupnici pod točkom 1.  trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upravni referent – 4. razina obrazovanja,
  • neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
  • najmanje dvije godine radnog iskustva.

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaze o ispunjavanju ostalih traženih uvjeta.

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se  provjera primjene znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti navedenoj provjeri i razgovoru za posao, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ciljevi