Novosti

Natječaj za odgovarajuća radna mjesta

23.11.2016.

Kategorija:

Natječaji

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbore u zvanja (i na odgovarajuća radna mjesta)

1. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu informacijski sustavi na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

2. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

3. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području humanističkih znanosti, za polje filologija, za granu romanistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

4. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu programsko inženjerstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

5. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu opća ekonomija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

6. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

7. jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, za granu trgovačko pravo i pravo društava na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

 

                     

Ciljevi