Novosti

Natječaj za izbore u zvanja

25.11.2022.

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Klasa: 112-07/22-01/01

Urbroj: 2181-193-111/1-22-88

Na temelju odluke Stručnog vijeća donijete na 19. sjednici održanoj 22. studenoga 2022. godine, Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

N A T J E Č A J

I  za izbore u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

  1. jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor stručnog studija i na odgovarajuće radno mjesto u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu arhitektura računalnih sustava;
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu arhitektura računalnih sustava;
  3. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektroenergetika;
  4. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo;

 

Točke 1., 2. i 3.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22), Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 120/2021).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno stečenom akademskom stupnju, dokaze o stručnoj i nastavnoj djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Tijekom natječaja komunikacija s kandidatima odvija se putem elektroničke pošte.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na protokol@oss.unist.hr

Maksimalno je moguće poslati 10 MB ili poveznicom na neki od cloud servisa ukoliko je datoteka veća.

Prijavljeni pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

Točka 4.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 119/22), Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 120/2021).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno stečenom akademskom stupnju, dokaze o stručnoj i nastavnoj djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor. Prednost imaju pristupnici koji poznaju rad u Autodesku-AutoCAD, poznaju rad u Autodesk Inventoru, imaju iskustvo u izvođenju nastave iz područja 3D modeliranja u strojarstvu te imaju iskustvo u izvođenju nastave iz područja elementi strojeva i konstrukcija.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Tijekom natječaja komunikacija s kandidatima odvija se putem elektroničke pošte.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku na protokol@oss.unist.hr

Maksimalno je moguće poslati 10 MB ili poveznicom na neki od cloud servisa ukoliko je datoteka veća .

Prijavljeni pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

 

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi