Novosti

Natječaj za izbor u zvanje (lipanj 2021.)

01.06.2021.

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Klasa: 112-01/21-01

Urbroj: 2181-193-02-6/21-69

Na temelju odluke Stručnog vijeća donijete na 45. sjednici održanoj 13. svibnja 2021. godine, Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu raspisuje

N A T J E Č A J

I  za izbor  

  1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektroenergetika;

 

Točka 1.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku), domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije, kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj, te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu sa odredbama Uredbe EU 2016/679.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, na adresi: Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranicama Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.