Novosti

Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto (ožujak 2021.)

16.03.2021.

Kategorija:

Natječaji

Klasa: 112-01/21-01

Urbroj: 2181-193-02-6/21-23

 

Na temelju odluke Stručnog vijeća donijete na 41. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

N A T J E Č A J

I  za izbor u zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 

1.       jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

Točka 1.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 98/19), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Uz navedene uvjete prednost imaju kandidati s radnim iskustvom u izvođenju nastave na visokom učilištu.

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku),domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Splitu, Sveučilišnom odjelu za stručne studije, kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj, te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira kandidata u skladu sa odredbama Uredbe EU 2016/679.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, na adresi: Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

II za radno mjesto:

       2. radno mjesto I. vrste zvanja – stručni suradnik za nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50%);

       a) Pristupnici pod točkom 2. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • 7. razina obrazovanja ekonomskog smjera,
  • 1 godina radnog iskustva iz područja nabave,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • poznavanje engleskog jezika.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova nabave u visokom obrazovanju.  

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana oddana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  •  životopis,
  •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  •  dokaz o stručnoj spremi,
  •  dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete Odjel zadržava pravo provođenja provjere primjene znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Kandidati su obvezni pristupiti navedenoj provjeri i razgovoru za posao, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.