Novosti

Javni natječaj za zapošljavanje

25.10.2023.

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Klasa: 112-07/23-01/01
Urbroj: 2181-193-111-56

Split, 25. 10. 2023.

Sveučilište u Splitu, Podružnica-Sveučilišni odjel za stručne studije objavljuje

I  Raspisuje se javni natječaj za:

  1. zapošljavanje jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno nastavno radno mjesto I. vrste – predavač, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

 

Pristupnici za radno mjesto pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe obaju spolova (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj 82/08, 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prijašnjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijava, životopis, preslika domovnice, diplome, potvrda o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluka o dosadašnjem izboru ako posjeduje te podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, dostavljaju se u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: protokol@oss.unist.hr.

Rok za prijavu: 30 dana od objave u Narodnim novinama. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranicama Odjela.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 

 Sveučilišni odjel za stručne studije

Ciljevi