Novosti

Anketa za EU projekt REMEDIO

02.11.2017.

Kategorija:

Ostalo

Grad Split je trenutno u provedbi EU projekta REMEDIO koji se financira iz programa Interreg Mediterranean u iznosu od 267.500,00 €, a kojim se planira nabaviti sustav javnih električ?nih bicikala i izraditi niskougljič?no rješenje mobilnosti u gradu Splitu.
Ovim projektom Grad Split ć?e napraviti veliki iskorak  po pitanju mobilnosti jer po prvi puta uvodi sustav javnih bicikala na urbanom područ?ju grada i promič?e ekološki prihvatljiv oblik mobilnosti. Korak koji prethodi uspostavljanju navedenog sustava je izrada niskougljič?nog rješenja mobilnosti u gradu Splitu kojim ć?e se definirati pilot područ?je provođ?enja projektnih aktivnosti, utvrditi problemi koji se javljaju u prometu, te utvrditi smjernice i ponuditi prometna rješenja za buduć?i razvoj, s naglaskom na biciklizam.

Prilikom izrade niskougljič?nog rješenja mobilnosti važan input predstavljaju povratne informacije građ?ana grada Splita koji svakodnevno sudjeluju u prometu grada, a koje ć?e se prikupljati pomoć?u online anonimne ankete.

Anketom se nastoji zastupiti i glas studenata kako bi se dobile povratne informacije o korištenju sustava javnih bicikla koji bi se mogli implementirati na Kampus Sveuč?ilišta.
Ispunjavanje ankete traje nekoliko minuta, a pitanja su koncipirana s ciljem pružanja povratnih informacija izrađ?ivač?ima Studije o prometnoj problematici grada, ali ponajviše o prometnim navikama građ?ana grada Splita.

Anketa je dostupna ovdje.