Odjel

Natječaj za radna mjesta

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje


N A T J E Č A J


I za radna mjesta
1. VODITELJ SLUŽBE ZA STRUČNU PRAKSU (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, a najduže do završetka projekta „Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije (UP.03.1.1.04.0052);
2. ADMINISTRATOR ZA RAD NA PROJEKTU (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena), a najduže do završetka projekta „Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije (UP.03.1.1.04.0052).
Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- VSS ekonomskog smjera,
- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na osobnom računalu.
Prednosti:
- iskustvo rada na projektima financiranim iz fondova i programa EU.

Opis radnog mjesta:
- priprema interne procedure i akte za pružanje usluga i redovni rad službe za stručnu praksu,
- organizira rad službe za stručnu praksu,
- izrađuje godišnji plan rada službe te raspored izvršenja stručne prakse,
- uspostavlja evidenciju i redovno ažurira rad službe za stručnu prakse i njenih sudionika,
- dokumentira stručnu praksu (npr. evidentiranje studenata, nastavnika, mentora, nastavnih aktivnosti, završnih radova, ispitnih materijala i sl.),
- pruža usluge podrške studentima (npr. informiranje, savjetodavna podrška, podrška u komunikaciji s nastavnim osobljem i mentorima i sl.),
- pruža usluge podrške nastavnom osoblju u organizaciji i provedbi stručne prakse (npr. podrška u aktivnostima organizacije nastave, putovanja, ekskurzija, komunikacije s gospodarstvenicima i mentorima i sl.),
- pruža usluge podrške mentorima u organizaciji i provedbi stručne prakse (npr. podrška u definiranju rasporeda i putovanja, komunikacija sa studentima i nastavnicima i sl.),
- pruža usluge podrške gospodarskim subjektima u organizaciji i provedbi stručne prakse (npr. podrška u definiranju rasporeda i putovanja, komunikacija sa studentima i nastavnicima i sl.),
- izrađuje redovne kvartalne izvještaje o radu službe i provedenim aktivnostima.


Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).
Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.
Pristupnici pod točkom 2. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- VSS pravnog smjera,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Opis radnog mjesta:

- održava komunikaciju s administrativnom osobljem Sveučilišta u Splitu i projektnim partnerima vezanim uz administrativne aktivnosti projekta,
- pomaže u pripremi aktivnosti u projektu pred provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova,
- održava evidenciju o izvršenju projektnih aktivnosti,
- prikuplja i arhivira projektnu dokumentaciju,
- priprema redovne projektne izvještaje te administrira provedbu projektnih aktivnosti,
- pomaže pri organizaciji događaja u sklopu projekta i provedbi aktivnosti informiranja (npr. priprema sažetaka projektnih aktivnosti u svrhu objave na Internetu i medijima, evidencija svih objava o projektu i sl.),
- sudjeluje u organizaciji sastanaka i vođenju zapisnika,
- sudjeluje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih.


Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).
Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju, a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.