Odjel

Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

 

N A T J E Č A J

I.  za izbor u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto
 

 1. jednog nastavnika u  nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu trgovina i turizam, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).
  Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
  * životopis,
  * preslik dokaza o stečenom akademskom stupnju,
  * popis znanstvenih i stručnih radova relevantnih za izbor (u elektronskom obliku),
  * domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

 

II.  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta

 

 1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu trgovina i turizam na određeno vrijeme od šest godina u punom radnom vremenu;
  Pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).
  Pristupnici (m/ž) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti:
  * životopis,
  * preslik dokaza o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju odnosno odgovarajućem dodiplomskom studiju,
  * ukupan prosjek ocjena na (dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju) iznad 4,00 tijekom studija,
  * domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).

 

 

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu