Odjel

Natječaj za izbor nastavnika (svibanj, 2013.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor

 

 

1.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području  društvenih  znanosti, za polje ekonomija, za granu  organizacija i menadžment

 

Pristupnici natječaju trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09 i 63/11) i uvjete Rektorskog zbora.

Prijavi treba priložiti u dva primjerka:


  • životopis pristupnika,
  • preslik domovnice,
  • dokaz o stručnoj spremi (stručnom nazivu, akademskom nazivu ili akademskom stupnju) i druge dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje,
  • prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u u dva primjerka)


Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilištu u Splitu, Split, Livanjska 5, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzesti u razmatranje.