Odjel

Natječaj za izbor nastavnika - Sveučilište u Splitu (prosinac, 2012.)

Na temelju Pravilnika o radu Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu (temeljnog akta) i Odluke Stručnog vijeća Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, od 21. studenoga 2012. godine,

SVEUČILIŠTE U SPLITU, raspisuje N A T J E Č A J

za izbor

1.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent ili izvanredni profesor,u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu telekomunikacije i informatika

2.

 

dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje temeljne tehničke znanosti, za granu tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)

3.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo

    4.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu procesno energetsko strojarstvo

   5.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  u znanstvenom području humanističkih znanosti, za polje filologija, za granu anglistika

  6.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu ekonomika poduzetništva

   7.

 

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent,  u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu opća ekonomija

  8.

 

tri nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija za granu financije

 

Pristupnici  natječaju  trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09 i 63/11) i uvjetima Rektorskog zbora.

Prijavi treba priložiti u dva primjerka:

-životopis pristupnika,

-preslik domovnice,

-dokaz o stručnoj spremi (stručnom nazivu, akademskom nazivu ili akademskom stupnju) i druge dokumente iz kojih se može utvrditi  da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje,

-prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u u dva primjerka)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilištu u Splitu, Split, Livanjska 5,  u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzesti u razmatranje.

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU