Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (studeni, 2011.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni studijski centar za stručne studije, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, na radno mjesto predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika
  2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje politologija, za granu međunarodni odnosi i nacionalna sigurnostPristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09). 

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, presliku domovnice, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne aktivnosti, popis radova, radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku). 

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka

Za izbor u suradničko zvanje prilaže se i uvjerenje o prosjeku ocjena na dosadašnjem studiju

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama". 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.