Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (siječanj, 2013.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1.

jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu telekomunikacije i informatika

2.

dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo, za Nastavni centar Zagreb

3.

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije, za Nastavni centar Zagreb

4.

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravoza granu trgovačko pravo i pravo društava, za Nastavni centar Zagreb

5.

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012)

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, presliku domovnice, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne aktivnosti, popis radova, radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka. Za izbor u suradničko zvanje prilaže se i uvjerenje o prosjeku ocjena na dosadašnjem studiju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

U točkama gdje nije naznačeno drugačije, nastava se održava u Nastavnom centru Odjela u Splitu.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.