Odjel

Natječaj za radno mjesto

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

Klasa: 112-01/24-02/02

Urbroj: 2181-193-111-12

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

I. za radno mjesto:

 

       1. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno radno mjesto – čistač-spremač, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Opis radnog mjesta:

  • održava čistim prostor Odjela,
  • obavlja poslove domaćice,
  • obavlja i druge poslove koje joj povjeri rukovodstvo.

 

Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

       -      završena osnovna škola

  • probni rad 1 mjesec.  

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici, oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, u elektroničkom obliku u PDF formatu na e-adresu: protokol@oss.unist.hr.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete Odjel zadržava pravo provođenja provjere primjene znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Kandidati su obvezni pristupiti navedenoj provjeri i razgovoru za posao, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

 

Ciljevi