Odjel

Natječaj za radna mjesta

Kategorija:

Natječaji, Natječaji i oglasi

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE U SPLITU

raspisuje natječaj za radna mjesta:

 

 1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Probni rok u trajanju od 6 mjeseci

 

Opis radnog mjesta:

 • instalira i održava računalnu i programsku opremu,
 • provjerava tehničku ispravnost računalnih sustava i otklanja kvarove i zastoje u radu sustava,
 • obavlja jednostavnije poslove koji se odnose na izgradnju i održavanje računalne mreže i infrastrukture,
 • obavlja poslove prihvata, evidencije i skladištenja nove računalne opreme,
 • pruža podršku korisnicima informatičkih resursa u otklanjanju poteškoća u radu,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri rukovodstvo.

 

Uvjeti:

 • 6. razina obrazovanja tehničkog smjera,
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),
 • svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

 

 

2.  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

 

Probni rok u trajanju od 6 mjeseci

 

Opis radnog mjesta:

 • održava čistim prostor Odjela,
 • obavlja poslove domaćice,
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri rukovodstvo.

 

Uvjeti:

 • završena osnovna škola.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu ( potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno člancima 13. i 14. Opće Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti takvih podataka) i zakonskim propisima.

Ako kandidati temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete Odjel zadržava pravo provođenja provjere primjene znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi ili na web stranicama Odjela.

Kandidati su obvezni pristupiti navedenoj provjeri i razgovoru za posao, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu : Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 5, 21000 Split, s naznakom „viši informatički referent“/ namještenik (spremačica).

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Odjela.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

Preuzmi dokumente:

Ciljevi