Seminari

UPRAVLJANJE TURISTIČKOM PONUDOM U UVJETIMA SEZONALNOSTI TURIZMA

Sezonalnost turizma, kao najistaknutija značajka turizma obilježava poslovanje gotovo svake destinacije u svijetu. Problem je posebno izražen u destinacijama priobalnog odmorišnog turizma kao što je Hrvatska. Koncentracija turističkih tokova u vrhuncu sezone s vjerojatnošću rezultira neučinkovitim poslovanjem kao i velikim teretom na fizičke i socijalne resurse.

U nastojanju ublažavanja sezonalnosti turizma nužno je bolje razumijevanje same pojave. Upravo s tim ciljem osmišljen je seminar Upravljanje turističkom ponudom u uvjetima sezonalnosti turizma. Svrha seminara je razviti sposobnosti polaznika da odgovore na pitanja:

  • Koji su stvarni uzroci sezonalnosti turizma u poslovanju?
  • Koje su posljedice sezonalnosti turizma na moje poslovanje?
  • Kako iskoristiti trendove turističke potražnje?
  • Kako upravljati ponudom u uvjetima sezonalnosti?
  • Kako razviti proizvode neovisne o ljetnoj sezoni?

Ciljevi seminara: Seminar je osmišljen s ciljem da polaznici razviju znanje o sezonalnosti turizma i uzrocima sezonalnosti, te da steknu kompetencije upravljanja turističkom ponudom u uvjetima sezonalnosti turizma. Polaznici bi nakon odslušanog seminara trebali znati izmjeriti sezonalnost turizma i analizirati posljedice sezonske koncentracije turističke potražnje, te izraditi i primijeniti strategije namijenjene minimiziranju negativnih učinaka sezonalnosti turizma, smanjenju sezonske koncentracije turističke potražnje i produljenju turističke sezone.

Ciljana skupina polaznika: Destinacijske menadžment organizacije, destinacijske menadžment kompanije, poslodavci i menadžeri u privatnom sektoru turizma, djelatnici i menadžeri raznih odjela lokalne samouprave te svi dionici koji žive u destinaciji i rade u i ‘oko’ turizmu.

Kotizacija seminara: 850,00 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, kava, ručak i certifikat o prisustvu na seminaru. Popust 20% na dvije i više osoba iz iste organizacije/poduzeća.

Planirano vrijeme održavanja seminara: 2019. godina