Novosti

Natječaj

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I za radno mjesto:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj Ureda pročelnika), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

a) Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • VSS Diplomirani pravnik/Magistar prava
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima,
  • položen pravosudni ispit,
  • poznavanje rada na računalu.

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.                                                                                             

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.


Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu