Uvod

Sveučilišni odjel za stručne studije, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju razradio je i Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu ishodio dopusnicu za program dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje (120 ECTS). Završetkom ovog studija studentima se osiguravaju odgovarajuća znanja i vještine te stječu titulu stručni/a specijalist/ica ekonomije.

Imajući u vidu aktualna gospodarska kretanja; globalna, nacionalna i regionalna, predloženi specijalistički diplomski stručni studijski program svojom modulskom matricom zahvaća široki spektar uslužnih djelatnosti koji uključuje segmente trgovinskog poslovanja, vanjske trgovine i međunarodnih putovanja te poduzetništva, koja su u našem okruženju najčešće u funkciji trgovine i turizma.

U tom smislu - prateći aktualne i buduće potrebe tržišta rada, odnosno specifičnosti tercijarnog sektora, što pretpostavlja mnoštvo neposrednih komunikacija s neophodnim etičkim i humanističkim pristupom - ovaj specijalistički diplomski stručni studij profilira kadrove koji će, osim ekonomskih reference, imati i potrebnu humanističku edukaciju sukladno bogatim povijesnim i kulturno civilizacijskim tradicijama ovog podneblja.

Sukladno objektivnoj gospodarskoj matrici i posebice potrebama tržišta rada neposrednog okruženja u kojem djeluje Sveučilišni odjel za stručne studije, uz maksimalno respektiranje dosadašnje orijentacije i želja studenata, kreiran je specifičan modulski program orijentiran ka užim specijalističkim stručnim kolegijima za module:

  •  Trgovinsko poslovanje, 
  •  Poduzetništvo,   
  • Vanjska trgovina i međunarodna putovanja.

Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje stavlja naglasak na što tješnji kontakt s praksom, pa je stoga i težište studija sa specijalističkim modulima na aplikativnom i praktičnom konkretiziranju gradiva iznesenog na predavanjima uz mentorski ili pak samostalan rad studenata kroz različite oblike i forme te konzultiranje obvezatne i dopunske literature. To se postiže kroz nastavne oblike auditornih vježbi te nastavne i izvannastavne oblike kao što su stručna specijalistička praksa u gospodarskim subjektima, projekti, radionice, seminarski radovi, studije slučaja, te kroz stručne posjete gospodarskim subjektima i različite aktivnosti u vidu terenskih vježbi.

 

Pročelnik Odsjeka za trgovinsko poslovanje: dr.sc. Goran Ćorluka, predavač e-mail

Zamjenica pročelnika Odsjeka za trgovinsko poslovanje: Antonija Roje, predavač e-mail

Koordinator društvenih SDSS: dr. sc. Jasenka Bubić, prof. v. š. u t. z. e-mail