Odjel

Raspisuje se Natječaj za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

1.      jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu marketing

2.      jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika

3.      jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu procesno energetsko strojarstvo

4.      dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo

5.      jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu organizacija i menadžment.

 

 

Točke 1, 2, 3, 4 i 5

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu