Odjel

Natječaj za izbor u zvanje i radno mjesto

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I  za izbore u zvanja: 

  1. jednog nastavnika u  nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  2. jednog nastavnika u  naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu menadžment i organizacija;

Točke 1 i 2

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Odlukom o nužnim uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

II za radno mjesto:

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za informacijske tehnologije, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na posao privremeno nenazočne zaposlenice s rodiljnog dopusta;

a) Pristupnici pod točkom 3. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  • VSS tehničkog smjera,
  • iskustvo u servisiranju računala i računalne opreme,
  • poznavanje rada računalnih mreža,
  • napredno poznavanje Microsoft Windows operativnog sustava i paketa Microsoft Office,
  • dobro poznavanje engleskog jezika.

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, presliku domovnice i osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. Navedenim provjerama kandidati su obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od natječaja.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o takvom statusu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj (navesti naziv radnog mjesta).“

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku. Priložena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu

 

4.jednog izvršitelja (m/ž) na ostala radna mjesta III. vrste – arhivar, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

b) Pristupnici pod točkom 4.  trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

      - upravni referent – 4. razina obrazovanja,

      - položen državni stručni ispit (na oglas se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz pisanu izjavu da će ga položiti u roku od 1 godine od sklapanja ugovora o radu),

      - najmanje dvije godine radnog iskustva.

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, presliku domovnice i osobne iskaznice, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana.

Odjel zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja. Navedenim provjerama kandidati su obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od natječaja.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o takvom statusu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Kopilica 5/II kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom „Za natječaj (navesti naziv radnog mjesta).“

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istom roku. Priložena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu