Odjel

Natječaj za izbor u zvanje

NATJEČAJ - Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128./17. i 47./18.), te članka 23. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine broj 9./19.) od 27. veljače 2019., raspisuje


NATJEČAJ
za izbor

  1. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu arhitektura računalnih sustava, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

Pristupnici na natječaj pod rednim brojem 1 i 2 moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine broj 93./14. i 127./17.), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj: 123./03., 131./17.) – Oduka USRH 174./04., 46./07., 45./09., 63./11., 94./13., 139./13. i Odluke USRH 101./14. i 60./15.), te uvjete rektorskog zbora.

Uz prijavu na natječaj pod rednim brojem 1 i 2 pristupnici su dužni priložiti:

životopis, preslik dokaza o državljanstvu, preslik odgovarajuće diplome, popis radova, radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor te drugu odgovarajuću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za izbor, a ako su strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka, a životopis, prikaz nastavne i stručne djelatnosti i popis radova, uz tiskani, trebaju biti dostavljeni i u elektroničkom obliku (na CD-u u 1 primjerku).

Ako pristupnici na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121./17.) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj pod rednim brojem od 1. do 2., u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, pod ravnopravnim uvjetima imaju se pravo javiti osobe obaju spolova.

Pristupnici na natječaj pod rednim brojem od 1. do 2. prijavom na natječaj izričito su suglasni da Sveučilišni odjel za stručne studije u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od posljednje objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji biti pozvani na naknadnu dopunu. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj te se neće obavještavati o rezultatima natječaja.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kod prijave na natječaj pristupnici su obvezni navesti i redni broj natječaja za koji se prijavljuju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se isključivo na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica 5/II kat, 21000 Split, s naznakom »Za natječaj«.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije