Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (rujan 2011.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni studijski centar za stručne studije, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor:

 1. jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije
 2. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, za granu upravno pravo i uprava
 3. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu telekomunikacije i informatika
 4. dva nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo
 5. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije
 6. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu opća ekonomija
 7. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje pravo, za granu trgovačko pravo i pravo društava
 8. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač (ponovni izbor), u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektroenergetika
 9. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač (ponovni izbor), u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika
 10. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije, za nastavu u Zagrebu
 11. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo, za nastavu u Zagrebu
 12. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu obradba informacija
 13. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo
 14. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu trgovina i turizam
 15. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu ekonomika poduzetništva
 16. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu organizacija i menadžmentPristupnici natječaju trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, presliku domovnice, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne aktivnosti, popis radova, radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom studijskom centru za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".