Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (prosinac, 2012.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel za stručne studije, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1.

 

jednog nastavnikanastavno zvanje profesor visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomijaza granu ekonomija poduzetništva, za Nastavni centar Zagreb

2.

 

jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu opće strojarstvo, konstrukcije

3.

 

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole,  u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu  računovodstvo, za Nastavni centar Zagreb

4.

 

jednog  nastavnika u nastavno  zvanje predavač  i na odgovarajuće  radno mjesto,  u znanstvenom području  društvenih znanostiza  polje ekonomija, za granu trgovina i turizam (za turizam

5.

 

jednog  nastavnikanastavno zvanje  predavač i na odgovarajuće radno mjesto,  u znanstvenom području tehničkih  znanosti, za polje računarstvoza granu arhitektura računalnih sustava

6.

 

jednog  nastavnikanastavno zvanje  predavač i na odgovarajuće radno mjesto,  u znanstvenom području prirodnih znanostiza polje matematika   

7.

 

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavača (ponovni izbor), u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu financije

8.

 

jednog  nastavnikanaslovno nastavno zvanje  predavač,  u znanstvenom području tehničkih  znanosti, za polje strojarstvo, za granu opće strojarstvo (konstrukcije)  

9.

 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje fizika

10.

 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika, za Nastavni centar Zagreb

11.

 

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu opća ekonomija (za javnu nabavu), za Nastavni centar Zagreb

12.

 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika

13.

 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje strojarstvo, za granu opće strojarstvo (konstrukcije)

Pristupnici  na natječaj  trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), Odlukom o nužnim  uvjetima Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012)

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, presliku domovnice, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne aktivnosti, popis radova, radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka.

Za izbor u suradničko zvanje  prilaže se i uvjerenje o prosjeku ocjena  na dosadašnjem  studiju.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

U točkama gdje  nije naznačeno drugačije, nastava se održava u Nastavnom centru Odjela u Splitu.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.