Odjel

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika (lipanj, 2012.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Sveučilišni studijski centar za stručne studije, raspisuje
 

N A T J E Č A J


za izbor:


  1. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području prirodnih znanosti, za polje matematika
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač (ponovni izbor) ili viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika
  3. jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području humanističkih znanosti, za polje filologija, za granu anglistika
  4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač ili viši predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje računarstvo, za granu arhitektura računalnih sustava
  5. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu organizacija i menadžment
  6. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu marketing
  7. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektronika
  8. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, za polje elektrotehnika, za granu elektroenergetika
  9. dva nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija, za granu trgovina i turizam


Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09).

Prijavi treba priložiti: životopis pristupnika, presliku domovnice, presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz stručne i nastavne aktivnosti, popis radova, radove relevantne za izbor (u elektronskom obliku).

Sva dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka.

Za izbor u suradničko zvanje prilaže se i uvjerenje o prosjeku ocjena na dosadašnjem studiju.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s prilozima podnose se Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Split, Livanjska 5/III kat, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.