Novosti

Natječaj za radno mjesto

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilišni odjel  za stručne studije, raspisuje  

N A T J E Č A J

Raspisuje se Natječaj

I za radno mjesto

1.      ČISTAČ/ICA (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka privremeno nenazočne zaposlenice s bolovanja.

Pristupnici pod točkom 1. trebaju ispunjavati slijedeće  uvjete:

  • završena osnovna škola,

Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, Kopilica 5/II kat.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom stažu ( potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.